Konsernet Bjørøya AS hadde den første kontakten med havbruksnæringen tidlig på 1970-tallet. Da ble det med bakgrunn i kilenotfisket drevet uttak og salg av stamfisk til lakseklekkerier i regionen. Gener fra denne stamfisken er sannsynligvis noe av arveegenskapene til dagens oppdrettslaks.

Bjørøya AS ble offisielt stiftet den 24. mai 1982 av familien Løfsnæs på Bjørøya i Flatanger. Vi gikk da under navnet Bjørøya Fiskeoppdrett AS og selskapet ble stiftet med utgangspunkt i interessen, kunnskapen og ferdighetene som kilenotfiske etter laks hadde brakt med seg.

Som selskapets første daglige leder, var Lillian Løfsnæs en pioner, både som kvinnelig leder, og i havbruksfaget. På selskapets første konsesjon ble det i juni 1982 satt ut 1500 laks i merden utenfor Bjørøya.

1984 var et år preget av store utfordringer og næringen hadde store problemer med lakselus. Luseangrepene medførte at utviklingen av effektive avlusingsmetoder ble en absolutt forutsetning for overlevelse. Lakselus er fremdeles en av de største utfordringene næringen står overfor, og utviklingsarbeidet med nye metoder for bekjempelse av lakselus pågår kontinuerlig.

I 1985 importerte Bjørøya AS, sammen med andre aktører, laksesmolt fra Skottland. Denne importen som i utgangspunktet skulle gi Bjørøya AS et produksjonsløft resulterte i det motsatte. Fiskesykdommen furunkulose ble påvist på smolten, noe som medførte et betydelig tap for selskapet.

Tross et økonomisk tap, resulterte sykdommen også i en rekke løsninger som Bjørøya har hatt stor nytte av de senere årene. Bjørøya jobbet tett sammen med fylkesveterinæren og Mattilsynet, og vi innførte soneadskillelse som innebærer hygienebarrierer mellom lokaliteter og geografiske områder.

Som en av de aller første i næringen, gikk Bjørøya til innkjøp av sitt første datastyrte fôringssystem fra Akva Group i 1985. På denne tiden hadde vi omtrent fire til fem tusen laks i hver merde. Et tall vi i dag kan sette mange nuller bak.

1991 er nok et år preget av utfordringer. Overproduksjon ga et betydelig prisfall og førte til det man omtalte som «lakseberget». Fiskeoppdretternes Salgslag (FOS) kjøpte opp laksen til 40 kr per kilo for å holde prisene oppe, men dette brøt sammen i 1991 og FOS gikk over ende med ubetalte regninger på 1,6 milliarder kroner. 

Bjørøya hadde fremdeles utfordringer knyttet til diverse sykdommer, samtidig ble lakselus et betydelig problem for næringen. For mange andre lakseoppdrettere medførte luseangrepene den definitive avslutningen for havbrukseventyret. 

1993 er en milepæl som markerer starten på en god tid for næringen. Innføring av gode oljebaserte vaksiner fjernet behovet for antibiotikabehandling, og man fikk nå kontroll over de bakterielle sykdommene som påførte store tap på 80-tallet. Som et resultat av flere år preget av utfordringer hadde Bjørøya ervervet verdifull kompetanse og nyttig erfaring som vi tok med oss videre. Vi gikk nå inn i en periode preget av gode resultater og økonomi.

30. juni 1994 kjøpte Bjørøya sin andre konsesjon fra et konkursbo.

Året 2000 markerer en omsetningstopp for Bjørøya med en omsetning på 34 798 000 NOK. Bjørøya var også med å stifte konsulent- og rådgivningsselskapet Aqua Kompetanse AS, sammen med andre aktører i næringen fra området. Bjørøya har i senere tid gått ut av eiersiden, og Aqua Kompetanse er i dag en nøytral tredjepart.

I 2002 opplever man igjen fallende laksepriser og svikt i markedet. I tillegg blir det påvist ILA, en virussykdom, som medførte noe nedslakting og soneadskillelse. Igjen viser næringen at de erfaringene som utfordringene på 80-tallet ga, har dannet et solid grunnlag for utvikling av metoder, systemer og rutiner for å møte nye utfordringer. I 2002 var det åtte ansatte i Bjørøya.

I 2004 etableres det samdrift med Midt-Norsk Havbruk AS på Vikna. Fordelen med samdriften er god utnyttelse av MTB, risikospredning, høy faglig kompetanse, større utsett og bedre plass mellom lokalitetene.

Året 2007 markerer en ny omsetningstopp for Bjørøya med en omsetning på 71 242 000 NOK. Vi flytter også inn i nye kontorlokaler på Bjørøystøa på Løvøya i Flatanger.

I 2008 opplever virksomheten igjen et prisfall sammen med påvisning av ILA. Dette er så langt den siste bølgedalen, og herfra opplever Bjørøya en solid vekst.

I 2009 blir Bjørøya tildelt to nye konsesjoner, og dette gir rom for en betydelig vekst. Produksjonen går godt og prisene er gode. I tillegg får vi tildelt en visningskonsesjon, og visningssenteret er i full drift fra våren 2009.

I 2014 er lakseprisene gode og omsetningen økende. Fokuset i næringen er nå på bekjempelsen av lakselus og det blir jobbet mye med forebyggende tiltak. Bjørøya tildeles en grønn konsesjon, hvor vi setter fokus på bekjempelse av lakselus med biologiske og mekaniske metoder. Det blir brukt mye ressurser på utvikling av metodikk for bruk av rensefisk som rognkjeks og bergnebb, og Hydrolicer.

Vi jobber målrettet videre med rensefisk i 2015, og etter idè og initiativ fra Bjørøya bygger vi, sammen med Mowi, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen, Aqua Gen og Nova Sea, et eget rognkjeksanlegg i Flatanger. Bjørøya er nå medeiere i to anlegg for oppdrett av rognkjeks – Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk.

2015 er også året hvor vi satser stort på Forskning og Utvikling (FoU), med oppstart av vårt FoU-prosjekt CycLus fase I. Prosjektet hadde en varighet fra 2015 til 2019, og målet med forskningen var “Optimalisert bruk av rognkjeks i bekjempelse av lakselus i lakseoppdrett – biologi, fiskevelferd og effekt som lusespiser i stor skala”.

2016 er nok et år preget av luseutfordringer. Sammen med Midt-Norsk Havbruk går vi til innkjøp av en Hydrolicer. Dette er en form for ikke-medikamentell, mekanisk avlusningssytem som blir montert på en stor lekter. Laksen fraktes da fra merda til avlusingsflåten hvor den blir ført gjennom slanger og kamre med høyt vanntrykk slik at lusa løsner. Denne investeringen ble, sammen med rensefisk og dyktige ansatte, en nøkkel i kampen mot lusa. Bjørøya gikk gjennom hele 2016 uten avlusing i form av kjemisk badebehandling. 2016 er også året Namdal Rensefisk i Flatanger offisielt ble åpnet av daværende fiskeriminister, Per Sandberg.

Bjørøya blir også GLOBALG.A.P-sertifisert i 2016. Essensielt i GLOBALG.A.P-standarden er dokumentasjon og sporbarhet av både produksjon og produkt, minimering av kjemikalie- og legemiddelbruk, god dyrevelferd, effektiv ressursutnyttelse og sterkt fokus på miljø. Alt dette er ting Bjørøya har hatt tydelig fokus på gjennom mange år, og en slik sertifisering bekrefter at jobben vi gjør, og produktet vi leverer, er av høy kvalitet.

2017 markerer nok en omsetningstopp for Bjørøya, med en omsetning på 608 millioner NOK. Resultatene har primært kommet som en konsekvens av meget god tilvekst, lite svinn, god kontroll med sykdom- og lusesituasjonen og ikke minst høye laksepriser. 

I september 2017 blir Havbruksparken Midt-Norge offisielt åpnet av kronprinsparet. Havbruksparken er en felles satsing for økt kunnskap, verdiskapning og vekst i havbruksnæringen i regionen. Gjennom effektiv infrastruktur for samhandling mellom næringsaktører i Flatanger gir dette muligheter for at kompetanse og ressurser kan flyte fritt mellom bedriftene.

I 2018 får vi tildelt FoU-prosjektet FreshNet fase 1 med en varighet til 2020. Hensikten med prosjektet var å “Utvikle og dokumentere effekt av kombinasjon av brakkvannslokk med skjermende skjørt som langsiktig forebyggende tiltak mot lakselus ved oppdrettslokalitet i sjø.”

I 2019 får vi vår første hybridbåt, Bjørøyvær. Dette er første gangen det blir bygd et servicefartøy med batterihybrid framdrift. Bjørøyvær er 19 meter lang og 12 meter bred, og regnes som en fremtidsrettet satsing fra Bjørøya. Klima og miljø er viktig for Bjørøya og med en slik investering vil klimautslippene reduseres.

I 2020 får vi forlenget våre FoU-prosjekt CycLus og Freshnet til en fase II for begge prosjektene. Visningssenteret til Bjørøya flytter inn i nye lokaler i Lauvsnes sentrum. Laksemarkedet rammes også av koronapandemien, noe som medførte økt usikkerhet i verdenshandelen.

Bjørøya sin daglige leder, Per Anton Løfsnæs, døde brått den 30. januar 2021. Med hans altfor tidlige bortgang, mistet Flatanger og havbruksnæringen en pioner og en pådriver for samarbeid, kunnskap og utvikling. Per Anton var en sterk Flatanger-patriot, og han var sentral i en rekke nyetableringer og utviklingsprosjekt som AQS, Aqua Kompetanse, Namdal Rensefisk, Flatanger Settefisk, Havbruksparken og produksjonshallen til Folla Maritime.

Etter en vellykket samdrift med Midt-Norsk Havbruk i 16 år velger begge parter å gå hvert til sitt i 2021 og samdriften opphører. Bjørøya kan se tilbake på en innholdsrik, lærerik og innovativ periode, men vi har nå vokst til å bli en robust aktør som kan stå på egne bein.

I 2022 sikret Bjørøya seg en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 3800 tonn, tilsvarende nesten fem konsesjoner, til en prislapp på 597,7 millioner kroner under årets MTB-auksjon. Dette medfører en solid utvidelse av Bjørøya da vi nesten dobler selskapets MTB. I tillegg til å sikre oss vekst starter vi også opp drift på nye lokaliteter i nye områder. Vi setter ut vår første fisk i både Nærøysund og Bindal kommune og Bjørøya teller nå over 70 ansatte.